top of page

งานติดตั้งลูกค้าหลังที่ 4 ในซอยลาซาล

Updated: May 9, 2023

หลังจากที่ได้ติดตั้งรั้วไฟฟ้ากันขโมยให้ลูกค้าไปแล้ว 3 หลัง

เราก็ได้งานหลังที่ 4 ในซอยลาซาล 23

เพราะลูกค้าเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

ซึ่งมีผู้คนมากขึ้น แรงงานมากขึ้น และคนแปลกหน้ามากขึ้น

ลูกค้าจึงเลือกที่จะติดรั้วไฟฟ้ากันขโมยเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าในบ้านจะมีทั้งบีม(เลเซอร์จับการเคลื่อนไหว) สัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด

แต่ทั้งหมดที่ติดนั้นเป็นการแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อมีการบุกรุกเข้ามาแล้ว อาจทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันได้

แต่ในส่วนของรั้วไฟฟ้ากันขโมยนั้น เป็นการป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ลดการเผชิญหน้า

คุ้มค่าต่อการลงทุน อายุการใช้งานยาวนาน
45 views0 comments
bottom of page